کس به جایی نرسد به توانایی خویش الا تو چراغ رحمتت داری پیش

کلاس بی کلاسی از زبان استاد عزیز


واژه ی نور از لبانت میدمد

آسمان ناز وجودت میخرد

......در باب عرفان عملی موضوع قرار است که به همین صورت برود جلو و تازه بعد از یک مدت هم که بحث کلاس بی کلاسی ،حرکت آزاد که افراد دریافت آزاد داشته باشند و هر کسی با دریافت هایی که دارد و با پایه و برنامه ای که ریخته شده بتواند حرکت کند 
 ..
گروه اول افرادی که کلاس بی کلاسی را رسیده اند هم اکنون در چهار گوشه دنیا مشغول دریافت هایشان هستند.
گروه بعدی انشا الله به زودی دوستان عزیز در جمع حاضر ،خیلی از عزیزان،میپیوندند به آن مساله و دریافت های آزاد ،حرکت مستقل و البته با پایه ریزی که میکنیم دیگر در آن سطح وسطوح، دریافت ها برای این عزیزان قابل تفکیک است ،کدام از شبکه منفی است ؟و کدام از شبکه مثبت است؟عرفان کمال چیست؟ و عرفان قدرت چیست؟

Geen opmerkingen:

Een reactie posten