کس به جایی نرسد به توانایی خویش الا تو چراغ رحمتت داری پیش

قابل توجه مربیان محترم:


بر اساس تعداد جلسات هر ترم در هر هفته یک روز و یک ساعتی را مشخص می کنیم و در آن ساعت حلقه یا حلقه های مربوط به آن جلسه یا هفته به ما تفویض می شود. در میان این دوره ها تنها ترم نخست دارای لوح فشرده است؛ در این لوح استاد مباحثی را در موضوعات مختلف مطرح نموده اند. بقیۀ ترمها را بدون لوح و تنها از راه دور و به صورت برقراری ارتباط می گذرانند و حلقه ها از این طریق تفویض می شود چون برای دورۀ مربیگری نیاز به تشکیل کلاس نبوده و مطالب در دوره های قبلی بیان شده است.

حلقه های مربیگری دورۀ 2 :
1.  همفازی کیهانی  2.   اسکن دوگانگی   3.  همفازی کالبدی
*****************
حلقه های مربیگری دورۀ 3 :
1. کنترل ذهن
*****************
حلقه های مربیگری دورۀ 4 :
1.  کنترل دشارژ خارجی
2.  تشعشع مثبت 1 / تشعشع مثبت 2
3.  کنترل تشعشع منفی 1 / کنترل تشعشع منفی 2
4. کنترل تشعشع منفی 3 / کنترل تشعشع منفی 4
5. قطع ارتباط از شبکۀ منفی
6. تزکیۀ تشعشعاتی
*****************
حلقه های مربیگری دورۀ 5 :
1. کنترل دشارژ درونی     2. تیکهای شخصیتی    3. حلقۀ وحدت(ضدَّین)
4. من معنوی(همزاد)   5. بارش(شرح صدری)   6. حلقۀ روح جمعی(مثبت۱)
[تشعشع دفاعی چشمی]: در لابلای جلسات 1 تا 6 به صورت اتوماتیک به مربی تفویض می گردد و مربی اجازۀ تفویض آن را به دیگران ندارد.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten