کس به جایی نرسد به توانایی خویش الا تو چراغ رحمتت داری پیش

عالم وحدت و عالم کثرت


·    اصل

عالم کثرت به عالمی اطلاق می گردد که در آن، انسان ها از یکدیگر جدا شده اند، تا جایی که دنیای هر انسانی صرفاً محدود به خود بوده، خارج از خود را به رسمیت نمی شناسد و فقط به فکر خویشتن است و همه ی توجه او به حفظ منافع شخصی، زندگی مادی و زمینی اش معطوف می باشد. این روند، در انتها به در گیری با خویشتن منجر شده، تضادها ی فردی به اوج  می رسد. در عالم کثرت، هیچ دو انسانی نمی تو انند یکدیگر را تحمل کنند


·    اصل

عالم وحدت به عالمی اطلاق می گردد که ادراکی بوده، در آن انسان به درک تن واحده بودن جهان هستی می رسد. جهانی که همه ی اجزای آن تجلیّات الهی محسوب می شود. در این حالت، انسان خود را با همه ی اجزای جهان هستی در ارتباط و یکتایی می بیند.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten